Novinky v agentúrnom zamestnávaní osôb so zdrav. postihnutím

Rok 2015 prinesie osobám so zdravotným postihnutím významnú pomoc pri hľadaní práce. Novela zákona o zamestnanosti umožní agentúram práce zamestnávať OZP a prideľovať ich k dočasnému výkonu práce u svojich klientov. Zároveň budú v rámci tejto novely do kategórie OZP znovu začlenené i osoby so zdravotným znevýhodnením. Agentúry tak budú môcť pomáhať osobám so zdravotným postihnutím uplatniť sa na trhu práce, zároveň však nebudú mať podľa novely možnosť zamestnávanie OZP zneužiť k účelnému získavaniu úľav a výhod pre seba ako zamestnávateľa.

V roku 2012 znemožnila novela zákona o zamestnanosti mimo iné agentúrne zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Došlo tak k niekoľkým paradoxom – každý zamestnávateľ s viac ako 25 zamestnancami bol zároveň povinný zamestnávať osoby so zdravotným postihnutím v minimálnej výške 4% z celkového počtu svojich zamestnancov. Agentúram práce, ako veľkým zamestnávateľom so stovkami zamestnancov, tak bolo zamestnanie OZP zároveň zakázané i nariadené. Rovnako bol tiež zákaz agentúrneho zamestnávania OZP v priamom rozpore s politikou zamestnanosti týchto osôb, na trhu práce už tak značne znevýhodnených.

Od 1. 1. 2015 však začne platiť novela zákona o zamestnanosti, schválená a podpísaná prezidentom republiky v júli 2014. Táto novela prinesie v rámci agentúrneho zamestnávania OZP niekoľko zmien:

  • Agentúram práce táto novela opäť umožní zamestnávať a prideľovať k výkonu práce u klienta osoby so zdravotným postihnutím.
  • Agentúry práce však nebudú môcť počítať dočasne prideľovaných zamestnancov do celkového počtu zamestnancov pre účely plnenia povinného podielu.
  • Ako podkategóriu osôb so zdravotným postihnutím novela znovu zavedie i osoby zdravotne znevýhodnené (za zdravotne znevýhodnenú osobu je podľa návrhu novely zákona považovaná „fyzická osoba, ktorá má zachovanú schopnosť vykonávať sústavné zamestnanie alebo inú zárobkovú činnosť, ale jej schopnosti byť alebo zostať pracovne začlenená, vykonávať doterajšie povolanie alebo využiť doterajšiu kvalifikáciu alebo kvalifikáciu získať, sú podstatne obmedzené z dôvodu jej dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu.“).
  • Zamestnávateľom zdravotne znevýhodnených osôb bude vyplácaná dotácia na mzdu do výšky až 5 000 Kč, dokonca s nárokom na ďalšie príspevky.

Novela Zákona o zamestnanosti č. 435/2004 Zb. tak podporí aktívny boj proti nezamestnanosti OZP. Zároveň však zabráni agentúram využívať agentúrnych zamestnancov k dosiahnutiu viac ako 50% podielu zamestnancov so zdravotným postihnutím. V tomto prípade by totiž firma (agentúra) prešla do režimu tzv. náhradného plnenia, ktoré v rámci podpory zamestnanosti OZP prináša zásadne úľavy.

Od roku 2015 tak osobám so zdravotným postihnutím pribudne ďalšia významná možnosť, ako získať zamestnanie. Agentúry práce môžu svojím pôsobením, možnosťami a prostriedkami dopomôcť OZP k zodpovedajúcemu plnohodnotnému zamestnaniu a uľahčiť im tak ich neľahkú cestu k pracovnému uplatneniu.